За Нас
Common.mk, платформа која ќе ви овозможи онлајн резервации, попусти и промоции на вашите омилени секојдневни услуги, информации повразни со ентитетите и нивните услуги и уште многу други поволности кои ќе бидат предмет на интерес за вас, клиентите.


Мисија

Нашата цел и мисија е зголемување на ефикасноста и ефективноста во работењето на бизнисите, премин кон дигитализиран начин на работа, како и олеснета комуникација помеѓу бизнисите и клиентите.
Решавањето на секојдневните работни проблеми кои се јавуваат како резултат на користење на досегашниот модел на работа се наш приоритет и предизвик.

Визија

Крајна цел и визија на нашата работа е дигитализација на работниот процес и зголемување на продуктивноста и услужните потенцијали.

Одбери јазик